kontaktkujundamine kujundamine kontakt
  AutoCAD tööriistad

 
    nurk
 

Pärast Start Drawing'ule klikkamist avaneb töölaud, mille tume taust (default) näitab, et tegemist on modelleerimisaknaga. Tööaknast võib leida rippmenüüd, tööriistade ikoonid, vaadete juhtimise, erinevate töölaudade aknad jne. Töölauda on võimalik muuta käepärasemaks Options/Display menüüst. Kindlasti salvestage muudatused Profiles aknas oma nimega, sest võib olla ka teisi antud arvuti AutoCAD kasutajaid.

Käesolev on Home tööriistamenüü, kust võib leida enamuse 2D joonestamiseks vajalikke tööriistu. Kui klikkate näiteks Insert, Annotate vm rippmenüü kirjele, siis avaneb vastav tööriistamenüü.

 
     

töölaud olekuribaomadustemenuuvaatejuhtimisemenuuperformancebim360featuredappsexpresstoolsa360addinsoutputmanageviewvisualize3dtoolsparametricannotate töölaud

    nurk
     
  NB. Tasuks meelde jätta, et kõige kiirema tööriistade otsingu ja parima inglisekeelse selgituse tagab rakenduse abi funktsioon. Selle saab rakendada käsuga HELP või leiate ? ikooni töölaua menüüde ülevalt paremast nurgast. Ja kui jätate hetkeks hiirekursori soovitava tööriista ikoonile, siis kuvatakse teatemenüü abiinfoga, kus näitlikult õpetatakse antud tööriista kasutama või soovitakse täpsema info saamiseks klikata F1.  
     

        nurk
         
  draw  

Line (joon, käsureal L) abil saab joonestada liini kahe punkti koordinaatide ja nurga (kus näiteks 0º asub x teljel ja 90º asub y teljel) kraadi suuruse abil. Kui soovite ühendada mitut joont omavahel, siis seda saab teha käskluse Join abil ning mitme punktiga joon muutub Polyline'ks.

Polyline (liitjoon, käsureal PLINE) abil saab tasapinnal joonestada ühendatud objekti mitmete punktidega. Kui on vaja lahutada liitjoon mitmeks erinevaks jooneks vm elemendiks punktide järgi, siis saab seda teha käsuga Explode.

 
         
  circle  

Circle (ring, käsureal C) abil saame joonestada ringe erinevate parameetrite abil:

Center, Radius (keskpunkt, raadius) abil saame joonestada ringi keskpunkti koordinaatide ja raadiuse pikkuse järgi.
Center, Diameter (keskpunkt, diameeter) abil saame joonestada ringi keskpunkti koordinaatide ja diameetri pikkuse järgi.

2-Point (kaks punkti, klaviatuuril noolega alla klikates avaneb aken, kus saate hiirekursoriga määrata 2P kiirkäsu) abil saame joonestada ringi kahe punkti (ringjoone üleval ja all) koordinaatide järgi.
3-Point (kolm punkti, klaviatuuril noolega alla klikates avaneb aken, kus saate hiirekursoriga määrata 3P kiirkäsu) abil saame joonestada ringi kolme punkti (ringjoone üleval, paremal ja all) koordinaatide järgi.

Tan, Tan, Radius (kaks joonpunkti ja raadius, klaviatuuril noolega alla klikates avaneb aken, kus saate hiirekursoriga määrata Ttr kiirkäsu) abil saame joonestada ringi kahe joonpunkti koordinaatide ja raadiuse pikkuse järgi.
Tan, Tan, Tan (kolm joonpunkti) abil saame joonestada ringi kolme joonpunkti koordinaatide järgi.

 
         
  arc  

Arc (kaar, käsureal A) abil saame joonestada kaare erinevate parameetrite abil:

3-Point (kolm punkti) abil saame joonestada kaare kolme punkti (alguspunkt, kaare keskpunkt, lõpp-punkt) koordinaatide abil.

Start, Center, End (algus, keskkoht, lõpp) abil saame joonestada kaare kolme punkti (alguspunkt, raadiuse keskpunkt, lõpp-punkt) koordinaatide abil.
Start, Center, Angle (algus, keskkoht, nurk) abil saame joonestada kaare kolme punkti (alguspunkt, raadiuse keskpunkt, keskpunkti nurk kraadides) koordinaatide ja nurga suuruse abil.

Start, End, Angle (algus, lõpp, nurk) abil saame joonestada kaare kahe punkti (alguspunkt, lõpp-punkt) ning alguspunkti nurga järgi.
Start, End, Direction (algus, lõpp, suund) abil saame joonestada kaare kahe punkti (alguspunkt, lõpp-punkt) koordinaatide ja alguspunktist väljuva joone suuna abil.
Start, End, Radius (algus, lõpp, raadius) abil saame joonestada kaare kahe punkti (alguspunkt, lõpp-punkt) koordinaatide ja kaare raadiuse järgi.

Center, Start, End (keskkoht, algus, lõpp) abil saame joonestada kaare kolme punkti (keskpunkt, alguspunkt, lõpp-punkt) koordinaatide abil.
Center, Start, Angle (keskkoht, algus, nende vaheline nurk) abil saame joonestada kaare kahe punkti (keskpunkt, alguspunkt) koordinaatide ning alguspunkti nurga järgi.
Center, Start, Lenght (keskkoht, algus, nende vaheline pikkus) abil saame joonestada kaare kahe punkti (keskpunkt, alguspunkt) koordinaatide ja joone pikkuse järgi.

Continue (järjestikku) abil saame joonestada kaare olemasoleva objekti punktist jkaare lõpupunkti parameetrite järgi.

 
         
  rectangle  

Rectangle (ristkülik, käsureal REC) abil saame joonistada ristküliku kahe punkti (alguspunkt, lõpp-punkt) koordinaatide järgi.

Polygon (hulknurk, käsureal POLYGON) abil saame joonestada erineva külgede arvu (külgede arvu saab määrata enne joonestamise algust) ja keskpunkti koordinaatide ning raadiuse järgi hulknurga. On võimalik valida ka kiirmenüü dialoogiaknas võimalus Edge (serv) joonestada hulknurk serva alguspunkti ja pikkuse järgi.

 
         
  ellpise  

Ellipse (ovaal, kärsureal EL). Center (keskpunkt) abil saame joonestada ovaali kui esimese klikiga määrame kujutise keskpunkti, lühima raadiuse pikkuse abil määrame lõpp-punkti ning lõpuks pikema raadiuse pikkuse.

Axis, End (lühim diameeter, lõpp-punkt) abil saame joonestada ovaali kui esimese klikiga määrame kujutise lühima diameetri alguspunkti, lühima raadiuse pikkuse ja siisl määrame lõpuks pikema raadiuse pikkuse.

Elliptical Arc (ovaalne kaar) abil saame joonestada ovaalse kaare kui esimese klikiga määrame kujutise lühima diameetri alguspunkti, edasi lühima raadiuse pikkuse, siis määrame pikema raadiuse pikkuse ning lõpuks nurga kraadi abil määrame ovaalse kaare pikkuse.

 
         
  hatch  

Hatch (viirutus, käsureal H) abil saame pindasid viirutada. Klikates soovitud alale, täidetakse see viirutusega. Kui klikata tööriistal, siis avaneb viirutuse tööriista parameetrite aken ning sealt saame muuta käsu erinevaid valikuid. Täpsemalt vaatame parameetreid edaspidi.

Gradient (sujuv värvi üleminek, käsureal GD) abil saame objekti värvida sujuva üleminekuga. Properties aknas saab määrata kaks värvi, millistest toimub sujuv üleminek ühelt teisele. Kui klikata tööriistal, siis avaneb värvi ülemineku tööriista parameetrite aken ning sealt saame muuta käsu erinevaid valikuidi. Täpsemalt vaatame parameetreid edaspidi.

Boundary (piirjoon, käsureal BO) abil saame eraldada kahemõõtmelistelt objektidelt piirkondi ja moodustada neist eraldiseisvad objektid. Tööriistale klikates avaneb Boundary Creation dialoogiaken, kus saame määrata erinevaid parameetreid. Täpsemalt vaatame seda edaspidi.

 
         
  unfixed  

Draw alumine lisamenüü, mille saab avada sellele klikates.

splinefit Spline Fit (käsureal SPL/Method/Fit) abil saame joonestada sujuvalt kulgevat kurvilist joont kaarte algus- ja lõpp-punkti vahelise telje pikkuse järgi.

splinecv Spline CV (käsureal SPL/Method/CV) abil saame joonestada sujuvalt kulgevat kurvilist joont kaare raadiuse tipupunkti ja telje pikkuse järgi.

constructionline Construction Line abil saame joonestada lõpmatult pikki konstruktsiooni abi(telg)jooni kui klikkame objekti valitud punktis (ehk abijoone keskpunktis) ja määrame abijoone suuna.

ray Ray (käsureal RAY) abil saame joonestada lõpmatult pikki konstruktsiooni abi(telg)jooni kui klikkame objekti valitud punktis (ehk abijoone algpunktis) ja määrame abijoone suuna ning seejärel saame neid algpunktist uuesti luua soovitud hulgal.

multiplepoints Multiple Points (palju punkte) abil saame joonestada soovitud koguse ja asukohaga punkte (point) määratud koordinaatide järgi või kursori asukohas hiire klikiga. Punktide parameetreid (välimust) saame muuta DDPTYPE käsuga avanevas dialoogiaknas.

divide Divide (käsureal DIV) abil saame joonestada punkte mööda objekti perimeetrit määratud koguse ja võrdsete vahedega .

measure Measure (käsureal MEASURE) abil saame joonestada punkte mööda objekti perimeetrit määratud vahemaa järgi.

 
         
  fixed  

Draw alumine lisamenüü lukustatuna avatud asendis. Vasakul all nurgas on kaardinõela kujutis, millele klikates (kõigi alumiste menüüde puhul) ta muudab oma vaadet ja lisamenüü lukustub lahtisesse asendisse.

region Region (piirkond, käsureal REG) abil saame erinevaid 2D suletud kujundeid muuta üheks objektiks.

wipeout Wipeout (käsureal WIPEOUT) abil saame määrata piirkondi, mida joonisel või trükis muuta nähtamatuks.

3dpolyline 3D Polyline (ruumiline liitjoon, käsureal 3DPOLY) abil saab ruumilises keskkonnas joonestada objekti mitmete punktidega. Kui on vaja lahutada liitjoon mitmeks erinevaks jooneks vm elemendiks punktide järgi, siis saab seda teha käsuga Explode.

helix Helix (vedruspiraal, käsureal HELIX) abil saame joonestada 2D spiraali või 3D vedru, määrates keskkoha koordinaadid, raadiuse ja spiraali keskosa ning keskpunkti vahelise telje pikkuse ja kõrguse.

donut Donut (sõõrik, käsureal DO) abil saame joonestada täisvärviga sõõrikukujulise ringi määrates andmeteks sise- ja välisringi diameetri ning sõõriku keskkoha koordinaadid. Juhul kui määrame keskmise ringi suuruseks 0, siis saame täisvärvilise ringi.

 
         
  cloud  

Rectangular Revision Cloud (ristkülikukujuline kujundatav pilv, käsureal REVCLOUD) abil saame joonestada ristküliku järgi pilvekujulise objekti kui soovime mingit osa joonisel eristada. Pilve kaare pikkuse saame määrata täpsustusega Arc Lenght (kaare pikkus).

Polygonal Revision Cloud (hulknurkne kujundatav pilv, käsureal REVCLOUD) abil saame joonestada hulknurga järgi pilvekujulise objekti kui soovime mingit osa joonisel eristada. Pilve kaare pikkuse saame määrata täpsustusega Arc Lenght (kaare pikkus).

Freehand Revision Cloud (vabakäejoonega kujundatav pilv, käsureal REVCLOUD) abil saame joonestada suvaliselt vabakäejoone järgi pilvekujulise objekti kui soovime mingit osa joonisel eristada. Pilve kaare pikkuse saame määrata täpsustusega Arc Lenght (kaare pikkus).

 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  modify  

Move (liikuma, käsureal M) abil saame liigutada objekte määratud vahemaa või suuna parameetrite järgi.

Rotate (pöörama, käsureal RO) abil saame pöörata objekte ümber määratud punkti. Selleks, et määrata pöördenurka tuleb määrata pöördenurga punkt ja nurga väärtus või lohistada kursorit.

Copy (koopia, käsureal CO) abil saame luua objektist koopiaid kindlas suunas määratud vahemaa taha.

Mirror
(peegelpilt, käsureal MI) (Creates a mirrored copy of selected objects) abil saame luua objektist peegelpildis koopiaid.

Stretch
(venitama, käsureal S) abil saame selekteeritud objekti või selle osa venitada. Selleks on vaja objekt või selle osa selekteerida kursori abil ülevalt vasakult alla paremale.

Scale (suurust muutma, käsureal SC) abil saame objekti proportsioone hoides seda suurendada või vähendada, määrates objekti muutmise alguspunkti ja soovitava suurenduse või vähenduse.

 
         
  trim   Trim (kärpima, käsureal TR) abil saame kärpida objektide osi.

Extend (pikendama, käsureal EX) abil saame pikendada objekte teiste objektideni.
 
         
  fillet   Fillet (ümardama, käsureal F) abil saame ümardada objekti servi ja ühenduskohti.

Chamfer (kantima, käsureal CHA) abil saame kantida objekti servi ja ühenduskohti.

Blend Curves (kõverjoonega punkte liitma) abil saame ühendada kõverjoonega kahe punkti, joone või kaare vahe. Kaarte telgjoonte näitamiseks või varjamiseks saab kasutada käske CVSHOW ja CVHIDE.
 
         
  array   Rectangular Array (ristkülikukujuliselt rivistama) abil saame objekte joondada ristkülikukujuliselt tulpade, ridade ja tasemete kaupa.

Path Array (rajale rivistama) abil saame objekte joondada joonele, kaarele, spiraalile, ringile või ovaalile tulpade, ridade ja tasemete kaupa.

Polar Array (ringikujuliselt rivistama) abil saame objekte joondada keskpunkti või telje järgi ringikujuliselt tulpade, ridade ja tasemete kaupa.
 
         
  modify  

Modify alumine lisamenüü, mis avaneb sellele klikates.

set to bylayer Set to ByLayer (kihile asetama, SETBYLAYER) abil teisaldame valitud objektid teisele kihile.

change space Change Space (keskkonda vahetama, käsureal CHSPACE) abil saame objekti asukohta vahetada Model ja Paper keskkonnas.

lengthen Lengthen (pikendama, käsureal LEN) abil saame muuta objekti pikkust ja kaare telje nurka.

edit polyline Edit Polyline (liitjoont ja 3D hulknurka muutma) abil saame liitjoont muuta, 2D joonte ühendamist, liinide ja kaarte muutmist 2D liitjoonteks ning liitjoonte konventeerimist kõverateks.

edit spline Edit Spline (kõverjoont muutma) abil saame muuta kõverjoone parameetreid, näiteks punktide arv, haarade alguse ja lõpupunktid.

edit hatch Edit Hatch (viirutust muutma) abil saame muuta viirutuse raami või mustrit, tihedust ja nurka.

edit array Edit Array (rivistust muutma) abil saame rivistatavaid objekte muuta, kui muudame ühte objekti, siis muutuvad ka teised objektid samasugusteks.

align Align (joondamine, käsureal AL) abil saame 2D ja 3D keskkonnas joondada teisi objekte võrreldes soovitud objektiga. Valitud objekte saame liigutada, pöörata või kallutada kui määrata üks, kaks või kolm paari lähtepunkti, viies need teise objekti punktidesse.

break Break (katkestus, käsureal BR) abil saame katkestada lõigu kahe punkti vahel. Käsk on kasulik bloki või teksti jaoks ruumi loomiseks.

break at point Break at Point (katkestus punktist) abil saame katkestada joone ühest punktist. Suletud objektide ja ringiga seda teha ei saa.

join Join (ühendama, käsureal J) abil saame ühendada erinevaid avatud joontega objekte üheks nende ühiste lõpp-punktide kaudud. Kui objektid on erinevat tüüpi, siis pärast ühendamist muutuvad nad seda tüüpi, millist valiti esimesena.

reverce Reverse (ümber pöörama, käsureal REVERCE) abil saame tipu punktist ümber pöörata jooni, liitjooni, kõverjooni ja spiraale.

copy nested objetcs Copy Nested Objects (blokisisese objekti kopeerimine) abil saame kopeerida bloki sees asuvaid objekte ja väliseid viiteid. Selle asemel, et xref, block või DNG aluskihi detaile eraldada Explode käsu abil, on võimalik kopeerida valitud objektid otse käesolevasse joonisesse.

delete dublicate objects Delete Duplicate Objects (dubleeritud objektide kustutamine) abil saame puhastada kattuvaid geomeetrilisi objekte eemaldades dubleeritud ja/või mittevajalikud objektid. Avaneb objektide dubleerimise dialoogiaken.

 
         
  draworder   Draworder (objektide kihiline asetus, käsureal DRAWORDER) abil saame objekte liigutada võrreldes teiste objektidega esi- või tahaplaanile ja ette- või tahapoole.

Bring to Front (tõsta esiplaanile) käsu abil saame valitud kujundeid tõsta teistest objektidest ettepoole esiplaanile.

Send to Back (saada tahaplaanile) käsu abil saame valitud kujundeid liigutada teistest objektidest tahapoole tagaplaanile.

Bring Above Objects (tõsta ettepoole) käsu abil saame valitud kujundeid tõsta teistest objektidest ühe astme võrra ettepoole.

Send Under Objects (saada tahapoole) käsu abil saame valitud kujundeid liigutada teistest objektidest ühe astme võrra tahapoole.

Bring Text to Front
(tõsta tekst esiplaanile, käsureal TEXTTOFRONT) käsu abil saame valitud tekste tõsta teistest objektidest ettepoole.

Bring Dimensions to Front (tõsta mõõdud esiplaanile) käsu abil saame valitud mõõte tõsta teistest objektidest ettepoole.

Bring Leaders to Front (tõsta tekstiviite blokk esiplaanile) käsu abil saame valitud tekstiviite blokke tõsta teistest objektidest ettepoole.

Bring All Annotations to Front
(tõsta kõik kommentaarid esiplaanile) käsu abil saame kõiki kommentaare tõsta teistest objektidest ettepoole.

Send Hatches to Back (saada viirutused tahaplaanile, käsureal HATCHTOBACK) käsu abil saame liigutada valitud viirutuse objektid tahaplaanile.
 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  annotation   Annotation (kommentaar) abil saame lisada joonisele tekste, mõõte, silte ja tabeleid.

Text (tekst). Vaata allpool.

Dimension (mõõt) abil saame lisada joonisele mõõtusid. Preference (eelistused) aknast saame muuta mõõtude omadusi.

Linear (sirgjooneline). Vaata allpool.

Leader (viide). Vaata allpool.

Table
(tabel) abil saame lisada joonisele tabeleid. Avaneb tabeli dialoogiaken, kus saame määrata tulpade ja lahtrite arvu ning erinevaid omadusi.
 
         
  text   Text (tekst) abil saame lisada joonisele Multiline text (käsureal MTEXT, mitmerealisi) või Single Line (üherealisi) tekste.
 
         
  linear   Linear (sirgjooneline) abil saame lisada joonisele sirgjoonelise mõõdu.

Aligned (joonduv, käsureal DIMALIGNED) abil saame luua lineaarse mõõtme, mis on joondatud pikendusjoonte lähtepunktidega.

Angular (nurkne, käsureal DIMANGULAR) abil saame luua nurga mõõtme valitud geomeetriliste objektide või kolme punkti vahel.

Arc Lenght (kaare pikkus) abil saame luua kaare pikkuse mõõtme algus- ja lõpp-punkti vahele.

Radius (raadius) abil saame mõõta kaarte ja ringide raadiust valikuliselt, kas keskjoonest või keskmärgist.

Diameter (diameeter) abil saame mõõta kaarte ja ringide diameetrit või läbimõõtu valikuliselt, kas keskjoonest või keskmärgist.

Ordinate (koordinaat) abil saame määrata ühe alguspunkti ehk nullpunkti ja sealt määrata vahemaa mõõtmeid teiste määratud punktideni.

Jogged (käsureal DIMJOGGED) abil saame mõõta valitud objekti raadiusi ja kuvada selle sees mõõtmete teksti raadiuse sümboliga. Mõõtmisjoone lähtepunkti saab määrata mis tahes sobivas asukohas (märkus: läbilõikega raadiuse mõõtmeid nimetatakse ka raadiuse mõõtmeteks). Saame näidata olemasoleva raadiuse mõõtmeid, kui kaare või ringi keskpunkt asub joonise formaadist väljas ja seda ei saa kuvada tõelises asukohas. Mõõtme algasukoha saab määrata sobivas kohas, mida nimetatakse keskuse asukohaks.
 
         
  leader   Leader (viide) abil saame lisada joonisele noolega viitavaid viiteid. Nupul kursorit hoides avaneb menüü, kust võime leida erinevaid viidete variante. Noolega viite (mis koosneb arrowhead e noolepea, leader line e juhtjoon ja landing line e maandusjoon) peatsesse moodustub valikuliselt, kas multiline text (mitmerealine tekst) või block content (sisuga plokk) viite päis.

Add Leader (loo viide, käsureal LEADER) abil saame luua noolega joone, mis on ühendatud märkuse külge. Viidete loomiseks on soovitav kasutada käsku MLEADER, millega kuvatakse mitmeid lisaomadusi.

Remove Leader (kustuta viide) abil saame eemaldada olemasoleva viite.

Align (joondab) abil saame valitud viited joondada. Valikuaknas saame määrata vahemaad nende vahel: Distribute (jaotab) vahe kahe valitud punkti vahel on ühtlane, Use Current (kasuta olemasolevat) abil kasutame olemasolevat vahet ja Make Paralleel (loo paralleelselt) abil paigutame kõik viimase viite rea segmendid paralleelselt.

Collect (kogu kokku, käsureal MLEADERCOLLECT) abil saame korrastada erinevaid valitud viiteid, reastades need tulpa või veergu ning rakendus kuvab selle tulemuse ühe viitena.
 
         
  annotation lower   Annotation alumine lisamenüü, mis avaneb sellele klikates. Menüüst saab kiiresti valida standardseid või eelnevalt loodud tekstide, mõõtude, siltide või tabelite stiile.  
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  layers  

Layers (kihid) abil saame objektide gruppi liigitada funktsioonide järgi ning luua standardid nende värvi, joonetüübi, -paksuse ja muude omaduste määramiseks.

Layer Properties (kihi omadused) abil saame kontrollida objektide nähtavust ja määrata igale kihile objektidega seotud vaikeomadusi.

layer off Layer Off (lülita kiht välja, käsureal LAYOFF) abil saame lülitada välja valitud objekti kihi.

layer isolate Isolate Layer (eralda kiht, käsureal LAYISO) abil saame peita või lukustada kõik kihid peale valitud objektide.

layer freeze Freeze Layer (külmuta kiht, käsureal LAYFRZ) abil saame seada kõigi soovitud kihtide nähtavuse vaikeseadeid uues vaateaknas.

lock layer Lock Layer (lukusta kiht, käsureal LAYLCK) abil saame lukustada valitud objekti kihi.

make current Make Current (loo olemasolev, käsureal LAYMCUR) abil saame määrata valitud kihi objektid uuele kihile.

layers on Turn all Layers on (aktiveeri kõik kihid, käsureal LAYON) abil saame aktiveerida kõik eelnevalt välja lülitatud kihid.

unisolate layer Unisolate Layer (eraldatud kihi taastamine, käsureal LAYUNISO) abil saame taastada kõik kihid, mis olid LAYISO käsuga varjatud või lukustatud.

thaw layers Thaw all Layers (sulata kõik joonise kihid, käsureal LAYTHW) abil saame kõik eelnevalt külmutatud kihid lahti sulatada.

unlock layer Unlock Layer (tee kiht lukust lahti, käsureal LAYULK) abil saame lukust lahti teha valitud objekti kihi.

match layer Match Layer (määra kiht, käsureal LAYMCH) abil saame valitud objektid suunata teisele kihile. Avaneb dialoogiaken kust saame näidata soovitud kihi.

 
         
  layer lower   Layers alumine lisamenüü, mis avaneb sellele klikates.

previous layer Previous Layer (eelmine kiht, käsureal LAYERP) abil saame võtta tagasi kihi seadete tehtud viimased muudatused.

change layer Change to Current Layer (muuda käesolevaks kihiks, käsureal LAYCUR) abil saame muuta valitud objektide kihi väärtused praegusele kihile. Saame määrata dubleerivatele objektidele teise asukoha.

copy objects to new layer Copy Objects to New Layer (kopeeri objektid uude kihti, käsureal COPYTOLAYER) abil saame kopeerida valitud objektid teisele kihile. Saame määrata dubleerivatele objektidele teise asukoha.

layer walk Layer Walk (kihi käik, käsureal LAYWALK) abil saame kuvada valitud objektide kihte ja peita objekte teistel kihtidel. Paljude kihtidega joonisel saame dialoogiakna abil filtreerida kuvatavate objektide nimekirja. Seda käsku on hea kasutada erinevatel kihtidel objektide vaatamiseks ja teiste kihtide puhastamiseks.

layer wp freeze WP Freeze in All Viewports except Current abil saame külmutada valitud kihid kõikides vaateakendes, välja arvatud käesolevas.

merge layers Merge (kokku liitma, käsureal LAYMRG) abil saame liita valitud kihid määratud kihile kokku ning eemaldada joonisest eelmised kihid.

delete layer Delete (kustuta, käsureal LAYDEL) abil saame kustutatud kõik valitud kihi objektid. Kui sisestada käsureale -LAYDEL, siis kuvatakse suvandid.
 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  block   Block (plokk) abil saame luua joonisesse korduvaid plokke, mida saab liigutada, kopeerida, muuta jne. Teeb lihtsamaks ühesuguste detailide (- gruppide) haldamise. Kui muuta ühe ploki sisu, siis automaatselt tehakse samaväärne muudatus ka teistes plokkides.

Insert (lisa, käsureal INSERT) abil saame lisada joonisele varem loodud ploki. Kui lisatakse plokk läbi käsu Insert, siis võib see olla vigane või mõned komponendid puuduvad. Kui avate ploki eraldi, siis on sisu korrektne.

Create (loo, käsureal BLOCK) abil saame valitud objektidest luua uue ploki. Avaneb dialoogiaken “määratle plokk”, milles saame sisestada loodava ploki tunnussuurusi. Uus plokk avaneb redigeerimise aknas, kus saame teha veel soovitud muudatusi enne selle salvestamist.

Edit (redigeeri, käsureal BEDIT) abil saame ploki sisu muuta ploki redigeerimise aknas.
 
         
  edit attributes   Edit Attributes (redigeeri väärtusi, käsureal ATTIPEDIT) abil saame muuta plokile lisatud ja joonisel sisestatud objektide väärtusi ning muid omadusi.

Single (üksi, käsureal ATTIPEDIT) Changes the textual content of an attribute within a block. If you select a single-line attribute, the In-Place Text Editor is displayed without the Text Formatting toolbar and the ruler. Right-click to display options.

Multiple (mitu, käsureal ATTIPEDIT) Changes the textual content of an attribute within a block. If you select a multiple-line attribute, the In-Place Text Editor is displayed with the Text Formatting toolbar and the ruler.
 
         
  block lower   Annotation alumine lisamenüü, mis avaneb sellele klikates. Menüüst saab kiiresti valida ja määrata plokkide lisaomadusi.

define attributes Define Attributes (määratlege tunnusi, käsureal ATTDEF) Creates an attribute definition for storing data in a block.

block attribute manager Attribute, Block Attribute Manager … (tunnus, blokeerige tunnuste haldur, käsureal BATTMAN) Manage the attributes for a selected block definition.

sync attributes Synchronize Attributes (sünkroniseerige tunnusi, käsureal ATTSYNC) Updates block references with new and changed attributes from a specified block definition.

retain attribute menu Retain Attribute Display lisamenüü, mis avaneb sellele klikates. Vaata allpool.

set base point Set Base Point (seadistage baaspunkt, käsureal BASE) Sets the insertion point for the current drawing.
 
         
  retain attribute display   Retain Attribute Display (säilitage tunnuste kuvamine, käsureal ATTDISP) Restores the original visibility of each block attribute, visible or hidden.

Display All Attributes (kuvage kõik tunnused, käsureal ATTDISP) Makes all block attributes visible, overriding the original visibility settings.

Hide All Attributes
(varjake kõik tunnused, käsureal ATTDISP) Makes all block attributes invisible, overriding the original visibility settings.
 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  properties   Properties (omadused, käsureal Ctrl+1) abil saame kontrollida ja muuta objektide väärtusi omaduste aknas. Kui omaduste aknas pole andmed kuvatud, siis vali objekt. Valitud objektil, paremale hiiireklahvile klikkides, saab avada omaduste akna.

Match Properties (sobita omadusi, käsureal MATCHPROP) Applies the properties of a selected object to other object.

color Object Color (objekti värv, käsureal COLOR) Provides a choice of colors to make current if no objects are selected, or changes the color of selected objects.

lineweight Lineweight (joone paksus, käsureal LWEIGHT) Provides a choice of lineweights to make current if no objects are selected, or changes the lineweight of selected objects.

linetype Linetype (joone tüüp, käsureal LINETYPE) Provides a choice of linetypes to make current if no objects are selected, or changes the linetype of selected objects.
 
         
  properties lower   Properties lisamenüü, mis avaneb sellele klikates. Vaata allpool.

List (nimekiri, käsureal LIST) Displays property data for selected objects. You can use LIST to display and then copy the properties of selected objects to a text file.
 
         
  transparency   Transparency (läbipaistvus, käsureal CETRANSPARENCY) Provides a choice of transparency to make current if no objects are selected, or changes the transparency of selected objects. This option only affects the display on the screen. It does not affect plotting or plot preview.

ByLayer Transparency (kihi läbipaistvus) abil saame määrata objekti kihi läbipaistvuse.

ByBlock Transparency (kihi läbipaistvus) abil saame määrata ploki läbipaistvuse.

Transparency Value (läbipaistvuse väärtused) abil saame määrata objektide läbipaistvuse väärtusi.
 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  groups   Groups (grupid) abil saame luua guppe, neid muuta ja uuesti lahti grupeerida.

Group (grupeerimine, käsureal GROUP) A group is a saved set of objects that you can select and edit together or separately as needed. Groups provide an easy way to combine drawing elements that you need to manipulate as a unit. You can create them quickly and with a default name.

ungroup Ungroup (lahtigrupeerimine, käsureal UNGROUP) Explodes or ungroups a group.

group edit Group Edit (grupi redigeerimine, käsureal GROUPEDIT) Add or removes objects from a group.

group selection Group Selection On/Off (grupi valik sisse/välja, käsureal PICKSTYLE) Turns group selection on and off.
 
         
  groups lower   Groups lisamenüü, mis avaneb sellele klikates.

Group Manager (grupi haldur, käsureal CLASSICGROUP) Displays group dialog to manage named groups.

Group Bound Box On/Off (piiritletud grupi kast, käsureal GROUPDISPLAYMODE) Turns group bounding box on and off.
 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  utilities   Utilities (vahendid) abil saame teha erinevaid objektide mõõdistusi, valikuid, arvestusi ja punkti omadusi.

Measure (mõõdud) Measures the distance, radius, angle, area, and volume of selected objects or sequence of points. Ikoonile klikates avaneb rippmenüü, kus saame mõõta erinevaid suurusi.

Distance (distants, käsureal MEASUREGEOM) measures the distance between two points or along a polyline. In model space, changes in X, Y, and Z component distances and angles are measured in 3D relative to the current UCS. In paper space, distances are normally reported in 2D paper space units.

Radius (raadius, käsureal MEASUREGEOM) abil saame mõõta ringi või kaare raadiust.

Angle (nurk, käsureal MEASUREGEOM) abil saame mõõta nurka.

Area (pindala, käsureal AREA) abil saame pindala.

Volume (maht, käsureal MEASUREGEOM) abil saame mõõta mahtu.

quick select Quick Select (kiirvalik, käsureal QSELECT) Creates a selection set based on filtrering criteria.

select all Select All (vali kõik, käsureal AI_SELALL) abil saame valida mõlema mudeliruumi kõik objektid, välja arvatud külmutatud või lukustatud kihtidel.

quick calculator Quick Calculator (kiirkalkulaator, käsureal QUICKCALC) abil saame avada või sulgeda kalkulaatori akna.
 
         
  utilites lower   Utilities lisamenüü, mis avaneb sellele klikates.

ID Point (punkti ID, käsureal ID) Displays the UCS coordinate values of a specified location.

Point Style … (punkti stiil, käsureal PTYPE) Specifies the display style and size of point objects.
 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  clipboard   Clipboard (lõikepuhver, klaviatuuril Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, jm) Cutting deletes or copyng selected objects from the drawing and stores them on the Clipboard. The objects are now available to be pasted into other drawings or programs.  
         
  clipboard menu   Paste (kleepima, klaviatuuril Ctrl+V, käsureal PASTECLIP) abil saame lõikepuhvis olevad objektid kleepida joonisesse.

Paste as Block (plokina kleepima, klaviatuuril Ctrl+Shift+V, käsureal PASTEBLOCK) abil saame lõikepuhvis olevad objektid kleepida joonisesse plokina. Plokile genereeritakse nimetus.

Paste as Hyperlink (kleepima liigviitega, käsureal PASTEASHYPERLINK) Creates a hyperlink to a file, and associates it with a selected object.

Paste to Original Coordinates (kleepima lähtekoordinaatidele, käsureal PASTEORIG) abil saame lõikepuhvis olevad objektid kleepida joonisesse lähtekoordinaatidele.

Paste Special (eriliselt kleepima, käsureal PASTESPEC) abil saame lõikepuhvis olevad objektid kleepida joonisesse kontrollides nende omadusi.

cut Cut (lõikama, klaviatuuril Ctrl+X, käsureal CUTCLIP) abil saame kopeerida valitud objektid lõikepuhvrisse need jooniselt kustutades.

copyclip Copy Clip (kopeerima, klaviatuuril Ctrl+C, käsureal COPYCLIP) abil saame kopeerida valitud objektid lõikepuhvrisse.
 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  view   View (vaade, käsureal VIEW) Saves and restores named model space views, layout views, and preset views.  
         
  view base   Base View for Model Space (modelleerimisvaade) Generates the base view of a model created in model space, from which all other drawing views are derived.

Base View from File (failivaade) Genetates the Base view of a model created in Inventor, from which all other drawing views are derived.
 
         
  view lower  

View lisamenüü, mis avaneb sellele klikates.

section view Section View Style (sektsioonivaate stiil, käsureal VIEWSECTIONSTYLE) Creates and modifies section view styles.

detail view Detail View Style (detailvaate stiil, käsureal VIEWDETAILSTYLE) Creates and modifies detail view styles.

 
         
      ÜLES ↑  
         

        nurk
         
  touch   Select Mode (valiku moodus) abil saame tühistada puutetundliku ekraani toimingud ja minna tagasi tavalisele olekule.  
         
      ÜLES ↑  
         tagasi esilehele
 
© 2022 annes poolma